PonukaGrantové poradenstvo


Spoločnosť Accelor s.r.o. je dlhoročným poskytovateľom grantového poradenstva a konzultačných služieb pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov a grantových programov európskych spoločenstiev. Disponujeme prepracovaným know-how prípravy projektov a dosahujeme vysoké percento ich úspešnosti.

Vykonávame monitoring programov a výziev a našich klientov informujeme o možnostiach financovania ich projektov.

Naša spoločnosť Vám v nadväznosti na Váš projektový zámer zabezpečí administráciu a kompletný odborný dohľad vo všetkých fázach realizácie Vášho projektu a zabezpečí:

 • monitoring operačných programov a výziev na čerpanie NFP
 • analýzu oprávnenosti žiadateľa o NFP
 • vypracovanie projektového zámeru, štúdie realizovateľnosti
 • vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt
 • komunikáciu s príslušným riadiacom orgánom
 • implementáciu projektu
 • komplexné služby verejného obstarávania
 • sprostredkovanie expertných služieb ( projekčné, inžinierske, atď.)

Naše služby využívajú klienti:

 • súkromný sektor (fyzické a právnické osoby)
 • verejný sektor (obce, mestá, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie)
 • štátny sektor (školy a vedecko - výskumné organizácie)

Prehľad možných projektových aktivít podľa harmonogramov výziev na rok 2016

 • opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
 • znižovanie emisií zo zdrojov znečistenia
 • energetické audity v MSP
 • implementácia opatrení z energetických auditov
 • triedený zber odpadov
 • recyklácia nebezpečných odpadov
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
 • náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízko emisné a účinnejšie
 • rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
 • protipovodňové opatrenia
 • výstavba zariadení na biomasu
 • zlepšenie zásobovania pitnou vodou a čistenie a odvádzanie odpadových vôd
 • výstavba a rekonštrukcia obydlí pre MRK
 • podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí MRK
 • výstavba zariadení na výrobu a využitie OZE
 • prevencia, prieskum a sanácia havarijných zosuvov
 • posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektívnu verejnú správu pre obce
 • triedený zber komunálneho odpadu