PonukaKomplexné vzdelávacie služby

Firemné vzdelávanie

Tréningové programy

ROZVOJ PREDAJNÝCH KOMPETENCIÍ

Modul - Rozvoj osobnostného potenciálu (rozsah 24 hod.)
Cieľom je jasnejšia identifikácia vlastných zámerov, možností a spôsobov ako ich dosiahnuť, schopnosť účinnejšie riešiť problémy a tým aj zvýšiť produktivitu práce a schopnosť budovania synergických vzťahov so svojim okolím.
Modul - Segmentácia zákazníkov a predajný proces (rozsah 16 hod.)
Cieľom je pochopiť princípy budovania dôvery u zákazníka a starostlivosti o neho, dokonalé zvládnutie predajného procesu a typológie zákazníkov, analýzy potrieb zákazníkov, riešenia námietok, ale aj schopnosť empatickej komunikácie s kľúčovými zákazníkmi, identifikácia ich skutočných potrieb a schopnosť doviesť obchodné stretnutie do úspešného konca.
Modul - Aktívny prístup k obchodu (rozsah 16 hod.)
Cieľom je získať poznatky o správaní sa a potrebách zákazníka v každej fáze nákupného cyklu, motivácii a procese ktorý vedie u zákazníka k rozhodnutiu. Cieľom je tiež zvládnutie efektívnej komunikácie cez telefón, spôsoby dohadovania si osobných stretnutí a schopnosť zvládať osobné negatívne emócie pri komunikácii s klientmi.
Modul - Obchodná pro-zákaznícka komunikácia (rozsah 16 hod.)
Cieľom je naučiť sa efektívne komunikovať so zákazníkom v akejkoľvek, aj stresovej situácii a vytvárať u zákazníka dôveru. Absolvent tohoto programu bude poznať viaceré metódy komunikácie a oslovovania zákazníkov a tiež bude vedieť využívať koncept Momentov pravdy.
Modul - Predaj pre Call Centrum (rozsah 16 hod.)
Cieľom je zvládnuť metódy presvedčivej prezentácie produktov a ich výhod, vytvárania dôvery v predaji po telefóne podľa očakávaní zákazníkov, zlepšenia schopnosti riešiť ich námietky a tiež zvládnutie jednotlivých krokov telefonickej komunikácie až po uzatvorenie úspešného predaja.
Modul - Vzťahový predaj (rozsah 16 hod.)
Cieľom je získať schopnosť identifikovať svoje silné a slabé stránky, svoje aj cudzie preferencie vo vnímaní a rozhodovaní a rozpoznávať rôzne typy osobností. Cieľom je tiež naučiť sa nadväzovať a koncepčne budovať efektívny vzťah a komunikáciu so zákazníkom.
Modul - Prezentačné zručnosti (rozsah 16 hod.)
Cieľom je zvládnuť základné prvky komunikácie pred publikom a pochopiť ich dôležitosť, naučiť sa rôzne typy prezentácií a to, kedy ktorý typ použiť. Cieľom je aj naučiť sa efektívnej príprave pred samotnou prezentáciou, zvládnutie neverbálnej komunikácie a získanie schopnosti správne odpovedať na nečakané a zložité otázky.
Modul - Vyjednávanie I. (rozsah 16 hod.)
Cieľom je pochopiť rozličné fázy a princípy vyjednávania, rôzne typy vyjednávačov, naučiť sa rozpoznávať aj skryté záujmy druhej strany a vedome vybrať stratégiu a taktiku pri jednotlivých situáciách počas vyjednávania, získať schopnosť otvoriť a viesť vyjednávanie až do úspešného konca.
Modul - Vyjednávanie II. Stratégie (rozsah 16 hod.)
Cieľom je naučiť sa metódy a stratégie na zvládnutie tvrdých vyjednávačov druhej strany a spoznať vyjednávacie triky používané pri vyjednávaní, ako aj spôsoby ich identifikovania a riadenia. Cieľom je aj získať schopnosť vyjadriť svoje záujmy a očakávania priamo a jasne s využitím asertívneho spôsobu komunikácie a navodením kooperatívneho prístupu počas vyjednávania.
Modul - Manažérsky koučing predajných situácií (rozsah 12 hod.)
Cieľom je spoznať rôzne druhy štýlov vedenia, pravidlá delegovania a spôsob ich uplatňovania, metodológiu a pravidlá koučingu ako aj praktické požiadavky na koučing zamestnancov. Cieľom je tiež získať schopnosť rozoznať úroveň rozvoja zamestnancov pri rôznych aktivitách v rámci predajného procesu a schopnosť použiť správny spôsob individuálneho manažérskeho prístupu v prípade jednotlivých zamestnancov.

ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH KOMPETENCIÍ

Modul - Tréning ľudských vzťahov (rozsah 32 hod.)
Cieľom je získať schopnosť porozumieť svojmu správaniu a motiváciám, získať plnú kontrolu nad svojou povahou a naučiť sa aktívne využívať kladné a silné stránky svojho temperamentu. Cieľom je tiež osvojiť si zásady asertívneho správania a aktívne využívanie spätnej väzby.
Modul - Riadenie ľudských zdrojov (rozsah 24 hod.)
Cieľom je naučiť sa efektívne zacieliť a skvalitniť prípravu výberu nových zamestnancov a získať vedomosti a zručnosti pri príprave projektov a implementácii uvedených metód v personálnej praxi. Absolvent sa tiež naučí efektívne vyhodnocovať kvality zamestnancov v skúšovnej dobe a optimálne využívať metódy Assessment Centra.
Modul - Manažérska komunikácia a vyjednávanie (rozsah 24 hod.)
Cieľom je naučiť sa riadiť skupinu pracovníkov k dosiahnutiu konkrétneho podnikového cieľa za využitia rôznych metód, viesť obchodné rokovanie, vykonávať prácu manažéra, viesť komunikačný proces s partnermi, nadriadenými a podriadenými, analyzovať získané informácie - aplikovať ich do svojej práce a taktiež získať schopnosť reagovať na vznikajúce problémy a prípadné konflikty.
Modul - Aktívne budovanie a vedenie pracovného tímu (rozsah 16 hod.)
Cieľom je získať schopnosť orientovať sa v kľúčových skupinových procesoch a skupinovej dynamike v prostredí vlastnej firmy, účinne vstupovať do skupinových procesov v konkrétnom tíme a pozitívne ich usmerňovať, schopnosť presnejšie určovať tímové úlohy a individuálne role členom tímu, ako aj schopnosť riadiť a kontrolovať vývoj tímu a posilňovať v tíme pocit spolupatričnosti a stotožnením sa s jeho cieľmi.
Modul - Projektový manažment (rozsah 24 hod.)
Cieľom je pochopiť spôsoby pretransformovania myšlienok do projektov, identifikácie jednotlivých úloh v projekte a spôsob správnej špecifikácie a zadania projektu. Cieľom je aj spoznať podmienky pre uzavretie projektu a jeho vyhodnotenie, naučiť sa plánovať ukazovatele kvality, času a financií projektu, kontrolovať, monitorovať a dohliadať na implementáciu projektu a v prípade výskytu problematických prvkov naučiť sa zadefinovať nápravné opatrenia.
Modul - Účinné zvládnutie stresu a organizácia času (rozsah 16 hod.)
Cieľom je naučiť sa optimalizovať a vyvážiť svoj pracovný program, efektívnejšie narábať so svojím časom, účinne vstupovať do skupinových procesov v konkrétnom tíme a pozitívne ich usmerňovať. Cieľom je tiež schopnosť lepšie porozumieť sebe, svojím potrebám a reakciám na stres za súčasného osvojenia si relaxačných techník.

Vzdelávacie programy

ROZVOJ POČÍT. ZRUČNOSTÍ V PROSTREDÍ WINDOWS

Modul - OS Windows (rozsah 8 hod.)
Cieľom je naučiť sa samostatne pracovať s počítačom, získať zručnosti v obsluhe a používaní PC v operačnom systéme Windows a vedomosti o základných užívateľských pomocných nástrojoch.
Modul - Textový editor Word (rozsah 16 hod.)
Cieľom je naučiť sa ovládať tvorbu, formátovanie a editovanie textov. Bude vedieť používať šablóny, štýly, textové tabuľky a ďalšie základné nástroje programu MS Word
Modul - Tabuľkový procesor Excel (rozsah 16 hod.)
Cieľom je zvládnutie obsluhy MS Excel, získanie prehľadu možností a zručností pri riešení tabuľkových úloh zameraných na prácu s výpočtami ako aj prácu s dátami.
Modul - Internet, služby informačných sietí (rozsah 8 hod.)
Cieľom je naučiť sa používať bežné služby Internetu, dostupné cez WWW stránky, prácu s elektronickou poštou a e-mailové programy.
Modul - Power Point - tvorba prezentácií (rozsah 16 hod.)
Cieľom je naučiť sa vytvárať jednoduché i zložitejšie komplexné prezentácie s použitím nástrojov na automatizáciu predvádzania prezentácie, prípravy podkladových materiálov a ich vytlačenia.
Modul - Práca s databázovým systémom Access (rozsah 24 hod.)
Cieľom je naučiť sa vytvoriť jednoduchú i zložitejšiu databázovú štruktúru, zoraďovať, filtrovať, zoskupovať a vyhľadávať údaje, vytvárať užívateľsky zamerané formuláre pre vkladanie a výstupy údajov, vytvárať zostavy.
Modul - Corel Draw (rozsah 24 hod.)
Cieľom je naučiť sa ovládať prácu s vektorovou grafikou, vytvárať, umiestňovať a naformátovať vektorové objekty a text, používať bežné efekty na vektorové objekty a text.
Modul - Adobe Photoshop (rozsah 16 hod.)
Cieľom je naučiť sa používať nástroje na úpravu obrázkov, používať efekty pre úpravu vzhľadu, nástroje na ručné kreslenie, úpravy, uložiť finálny obrázok v správnom formáte, používať nástroje na úpravu rastrových obrázkov.
Modul - Tvorba www stránok (rozsah 24 hod.)
Cieľom je naučiť sa základné pravidlá tvorby www stránky pomocou dostupného softvéru, posúdiť výber jazyka pre daný typ stránky a ovládať základy jazyka HTML na vytvorenie náročnejšej stránky.
Modul - Programovací jazyk pre dynamické objektové programovanie (rozsah 32 hod.)
Cieľom je naučiť sa ovládať syntax jazykov JAVA a PHP, dokázať ich implementovať a používať v praxi.
Modul - Multimediálne aplikácie (rozsah 8 hod.)
Cieľom je naučiť sa využívať PC pre multimediálne aplikácie.

TVORBA EURO-PROJEKTOV

Modul - Štrukturálne fondy (rozsah 8 hod.)
Cieľom je príprava kvalifikovaných manažérov pre oblasť tvorby projektov a projektového riadenia. Absolventi získajú popri základných vedomostiach z teórie projektového manažmentu aj praktické zručnosti v oblasti vyhľadávania vhodných výziev jednotlivých riadiacich orgánov pre realizáciu ich vlastných aktivít. Cieľom je tiež poskytnúť informácie o základných princípoch a nástrojoch regionálnej politiky EÚ v programovom období 2007-2013 a prezentovať informácie o možnostiach financovania projektov zo štrukturálnych fondov v novom programovacom období.
Modul - Tvorba projektov (rozsah 32 hod.)
Cieľom je získať zručnosti a vedomosti pre písanie projektov na získanie grantov z EÚ, rozumieť a používať odbornú terminológiu, pochopiť postupnosť krokov pri písaní projektu a získať schopnosti pracovať tímovo. Ďalším cieľom je naučiť sa aplikovať vhodné metódy na písanie projektu a vedieť sa orientovať v rôznych grantových schémach, prípadne vyhľadávať vhodné granty pre svoje zámery a ciele.
Modul - Administrácia a finančné riadenie projektov (rozsah 16 hod.)
Cieľom je získať prehľad o legislatívnych rámcoch definujúcich oprávnené a neoprávnené výdavky, priame a nepriame náklady projektu, získať teoretické ako aj praktické skúsenosti z finančného riadenia realizácie projektov a oboznámi sa s legislatívou ktorá vymedzuje výšku a rámec čerpania finančných prostriedkov na realizáciu projektu.
Modul - Monitoring, evaluácia a publicita projektu (rozsah 16 hod.)
Cieľom je oboznámiť sa s metodikou monitoringu a evaluácie projektov, naučiť sa vypracovávať hodnotiace správy, osvojiť si postupy a terminológiu používané v procese monitorovania a získať prehľad o základných komunikačných nástrojoch pre zabezpečenie publicity projektu.

KVALITA

Modul - Štandard ISO 9001:2008
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámiť sa s požiadavkami štandardu ISO 9001:2008 s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady, ich vzťah k normám radu ISO 9000 a kompatibilita s inými systémami manažérstva.
Modul - Štandard ISO/TS 16949:2009
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámiť sa s požiadavkami štandardu ISO/TS 16949:2009 s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady implementácia SMK podľa požiadaviek ISO/TS 16949.
Modul - kurz interných audítorov podľa ISO 9001:2008
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámenie účastníkov s požiadavkami štandardu ISO 9001:2008 s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady, pripraviť účastníkov na vykonávanie auditov podľa štandardov ISO 9001:2008, objasneniť princípy manažérstva kvality, procesného prístupu, výkon auditov podľa ISO 9001:2008 a predpoklady pre výkon auditu vrátane prístupu audítorov.
Modul - kurz interných audítorov podľa ISO 14 001:2004
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámenie účastníkov s požiadavkami štandardu ISO 14 001:2004 s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady, pripraviť účastníkov na vykonávanie auditov podľa štandardov ISO 14 001:2004. Objasnenie princípov environmentálneho manažérstva, procesného prístupu a predpoklady pre výkon auditu vrátane prístupu audítorov.
Modul - Kurz interných audítorov podľa OHSAS 18 001:2007
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámenie účastníkov s požiadavkami štandardu OHSAS 18 001:2007 s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady, pripraviť účastníkov na vykonávanie auditov podľa štandardov OHSAS 18 001:2007, objasnenie princípov štandardov bezpečnosti, procesného prístupu a predpoklady pre výkon auditu vrátane prístupu audítorov.
Modul - Kurz interných audítorov systému manažérstva bezpečnosti potravín (IFS, BRC,ISO 22000,FAMIQS)
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámiť účastníkov s požiadavkami relevantných štandardov s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady, pripraviť účastníkov na vykonávanie auditov, plánovanie, prípravu, realizáciu a vyhodnotenie auditov v zmysle ISO 19011:2002, metodiku auditu, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológiu a komunikáciu pri audite, asertivitu.
Modul - Kurz interných audítorov QMS podľa ISO/TS 16949:2009
Cieľom je naučiť sa používať komunikačné zručnosti v práci s tímom pri zavádzaní, dodržiavaní a zvyšovaní charakteristík a systémov kvality, oboznámenie účastníkov s požiadavkami štandardu ISO 16949:2009 s previazaním na praktické ukážky a praktické príklady, pripraviť účastníkov na vykonávanie auditov podľa štandardov ISO16949:2009, plánovanie, príprava, realizácia a vyhodnotenie auditov v zmysle ISO 19011:2009, metodika auditu, praktické cvičenia vykonania interného auditu, psychológia a komunikáciu pri audite, asertivitu.
Modul - TQM
Cieľom je objasniť účastníkom kurzu filozofiu Total Quality Management (TQM) a Six Sigma a ich vplyv na spokojnosť vonkajších zákazníkov, poukázať na trendy v manažérskych systémoch, objasniť vzťah ISO 9001:2000, ISO/TS 16949, TQM a Six Sigma.
Modul - EFQM
Cieľom je naučiť sa používať model EFQM excelentnosti, ktorý slúži pre hodnotenie 'excelentnosti' organizácie, aby organizácia mohla posúdiť, aká je 'dobrá' vzhľadom na model a porovnať svoje výsledky hodnotenia excelentnosti podľa modelu s inými, zároveň slúži aj ako nástroj pre zvyšovanie excelentnosti.
Modul - EPR
Cieľom je poskytnúť efektívne postupy a posilniť schopnosť zavádzať do praxe metódy vytvárania zákaznícky orientovaného procesného modelu organizácie, hodnotenia efektívnosti procesov a ich zlepšovania v súlade s poslaním a víziou zade?novať model hlavných, podporných a riadiacich procesov s určením vstupno-výstupných väzieb, zdrojov a riadenia jednotlivých procesov, identi?kovať kľúčové procesy a vytvoriť systém merania indikátorov výkonnosti procesov.
Modul - VDA 6.3
Cieľom je zvládnuť požiadavky VDA 6.3 a prípravu účastníkov kurzu na vykonávanie auditov procesov QMS, definovať cieľ, vzťah medzi auditom systému, procesu a výrobku, aplikácie procesných auditov v praxi a príklad modifikácie procesných auditov pre špecifiká firmy.
Modul - SPC
Cieľom je objasnenie princípov trvalého zlepšovania kvality a štatistickej regulácie procesov pomocou štatistických metód, čo kedy a ako riadiť pomocou týchto metód, efektívne využívanie IT technológií.

Rozvojové programy

TEAMBUILDING - INDOOR TRÉNING

Modul - Konštruktívne riešenie konfliktov v tíme
Cieľom je naučiť sa riešiť drobné konflikty, ktoré sú štandardnou súčasťou medziľudských vzťahov, umožniť manažérom odhaliť pozitívne stránky konfliktov a ich využitie v pracovných procesoch, ako aj poskytnúť konkrétne efektívne postupy pri riešení pracovných konfliktov a využiť tvorivosť a osobný potenciál spolupracovníkov.
Modul - Správne rozhodovanie v tíme
Cieľom je naučiť manažérov ovládať procesy rozhodovania vo svojom pracovnom tíme a poskytnúť im konkrétne efektívne postupy pri uskutočňovaní rozhodnutí a riešení pracovných problémov, za pomoci využitia tvorivosti a osobného potenciálu spolupracovníkov.
Modul - Výkonová motivácia tímu
Cieľom je naučiť manažérov ovládať rozhodujúce motivačné činitele a procesy pozitívneho ovplyvňovania spolupracovníkov a získať schopnosti, ktoré im umožnia viesť podriadených k dosahovaniu optimálnych pracovných výkonov a k stimulujúcej pracovnej atmosfére, pracovnej spokojnosti a vnútornej identifikácii s firmou.

Kontinuálne vzdelávanie

Rozvoj čitateľskej gramotnosti
v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná forma
Hlavný cieľ: Udržať si profesijne kompetencie potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.
Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 30 hodín., prezenčná forma
Kategória: učiteľ
Podkategórie:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
Kariérový stupeň:
Samostatný pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciu
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciu
Počet kreditov: spolu: 8 kreditov, z toho: 6 kreditov za absolvovanie aktualizačného vzdelávania v rozsahu 30 hodín, 2 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania.

Interaktívna tabuľa edukačnom procese

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná forma (prezenčná a dištančná)
Hlavný cieľ: Získať a zdokonaliť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti.
Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 50 hodín v nasledovnom zložení a rozsahu:
Prezenčná forma 38 hodín, Dištančná forma 12 hodín
Kategória: Učiteľ
Podkategórie:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
Kariérový stupeň:
Samostatný pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciu
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciu
Počet kreditov: 10 kreditov za absolvovanie vzdelávacieho programu, 3 kredity za ukončenie programu. Spolu 13 kreditov.

Microsoft Office 2007 v edukačnom procese
základných a stredných škôl.

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná forma ( prezenčná, dištančná)
Hlavný cieľ: Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu reformy vzdelávania na základných a stredných školách a prispôsobiť vzdelávací systém potrebám vedomostnej spoločnosti s využitím Microsoft Office 2007 v edukačnom procese základných a stredných škôl. Cieľ je v súlade s §39 zákona 317/2009 Z.z.
Rozsah vzdelávacieho programu tvorí spolu 60 hodín v nasledovnom zložení a rozsahu: Prezenčná forma 48 hodín, Dištančná forma 12 hodín
Kategória: Učiteľ
Podkategórie:
Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
Počet kreditov: 15 kreditov - 12 kreditov za vzdelávanie a 3 kredity za úspešné splnenie podmienok ukončenia vzdelávacieho programu.